Solární elektrárna cena: Aktuální tržní hodnota

Vítejte u nejnovějšího článku ​zaměřeného na solární ‍elektrárny a jejich tržní hodnotu. V ​dnešní době⁢ se stále více podniků i jednotlivců obrací k obnovitelným zdrojům energie jako prostředku ke​ snížení nákladů a ‍ochraně životního prostředí. A právě solární elektrárny se ​stávají jedním z ​nejatraktivnějších a efektivních řešení pro získávání ⁤čisté, obnovitelné energie.⁢ V tomto článku‍ se budeme ⁣zabývat aktuální tržní ⁤hodnotou ‌solární elektrárny, abychom vám poskytli relevantní informace⁢ a přehled‌ o současném⁤ stavu na⁢ trhu. ⁢Připravte se na fascinující ⁢pohled do⁤ světa solárních elektráren a‌ jejich cenového vývoje.
1. Současné trendy na trhu solárních elektráren: Aktuální vývoj cen a hodnota

1.⁢ Současné‍ trendy na ​trhu solárních elektráren: Aktuální vývoj cen a​ hodnota

Na⁢ trhu solárních elektráren je v současnosti pozorovatelná ‍velmi zajímavá dynamika vývoje cen⁢ a hodnoty. Ceny solárních panelů a příslušného vybavení pokračují v neustálém⁣ poklesu, ​což vede k rostoucí dostupnosti ⁢solární energie​ pro všechny. Zatímco v⁣ minulosti⁤ bylo ⁢nákladné⁤ instalovat⁢ solární elektrárnu, dnes⁤ je tato technologie cenově ​dostupnější než kdy jindy.

Při‍ pohledu na ⁣aktuální vývoj ⁤cen je⁢ zřejmé, že konkurence mezi výrobci solárních panelů se‍ zvyšuje. Výrobní náklady klesají a inovace se ‌stávají stále běžnějšími. Díky​ tomu jsou ceny solárních⁢ elektráren na historicky nízkých úrovních, což je skvělá zpráva pro​ spotřebitele.

Tržní⁤ hodnota solárních⁢ elektráren rovněž⁣ roste díky zvýšenému​ povědomí o obnovitelných ‍zdrojích ⁣energie a potřebě ​snížit emise skleníkových ‌plynů. Solární energetika ‍se stává populární⁤ volbou pro jednotlivce⁣ i podniky, kteří chtějí​ investovat do čisté a udržitelné energie. Investice do solární elektrárny se stává​ zajímavým dlouhodobým⁤ zdrojem‌ příjmů ⁤a‍ investičním nástrojem s potenciálem růstu.

Solární ‌electroárna cena: Aktuální tržní hodnota nabízí výhodné a udržitelné řešení pro ty, kteří chtějí snížit své energetické ⁤náklady a ‍přispět k ⁣ochraně životního prostředí. Výhody ‌solárních elektráren jsou‍ více než‌ jen⁣ finanční – vytvářejí nezávislost na fosilních palivech,‌ přinášejí ⁣dlouhodobé finanční výhody a přispívají k ⁣čistějšímu a udržitelnému světu.

2. Jaká je‌ tržní hodnota solárních elektráren v České republice

2.⁢ Jaká je tržní hodnota solárních elektráren v České republice

Tržní hodnota solárních elektráren v České republice je ⁢témou velkého zájmu pro investory i prospotřebitele. ‍S rostoucí popularitou fotovoltaických systémů ‍se trendem stává poptávka⁣ po solární ‌energii jako ⁢alternativním zdroji elektřiny. ⁤V ‍současné době se tržní hodnota ​solárních elektráren odvíjí od několika klíčových faktorů.

Jedním ‍z ‍hlavních faktorů ovlivňujících tržní⁣ hodnotu solárních⁤ elektráren je ‌výkon⁤ instalovaných panelů. Čím vyšší je výkon, ​tím vyšší je‍ celková kapacita elektrárny a tím pádem i její hodnota. Dalším⁣ faktorem je kvalita panelů a technologií, které jsou využity. Moderní solární panely s vyšší účinností ⁢mohou​ přinést vyšší výrobu elektřiny a tím i⁣ zvýšit tržní hodnotu solární ⁤elektrárny.

Dalším faktorem, který ovlivňuje ‍hodnotu solárních elektráren ⁢v České ⁤republice, je státní ​regulace ⁣a dotace pro ⁣fotovoltaické systémy. Čím příznivější⁣ jsou podmínky a vyšší ‌jsou‍ dotace, tím větší je zájem investorů a tím pádem i vyšší tržní hodnota ‌solárních ‍elektráren.‌ Naopak, nestabilní prostředí a případné změny v regulaci mohou mít negativní⁢ vliv na ​hodnotu solárních elektráren.

V současné ‍době je tržní hodnota solárních elektráren v‍ České⁤ republice poměrně stabilní. Trends a prognózy⁢ ukazují, že poptávka po solární energii bude nadále růst, což by mělo ‌mít⁣ pozitivní efekt na hodnotu solárních elektráren v‍ blízké budoucnosti. ​Pro investory, kteří‌ hledají dlouhodobou a udržitelnou investici, může být solární‍ elektrárna v‌ České republice atraktivním ⁢a perspektivním projektem.

3. Proč ​se vyplatí investovat do solární‍ elektrárny: Ekonomické výhody a návratnost investice

3. Proč ⁢se vyplatí ⁢investovat do solární elektrárny: Ekonomické výhody a návratnost investice

Díky stoupajícím energetickým nákladům a snahám o udržitelné životní prostředí je solární energie stále více populární⁢ volbou pro⁤ výrobu elektřiny.‌ Investování‌ do solární elektrárny má mnoho ekonomických výhod a⁢ návratnost investice se dnes jeví ⁤jako velmi atraktivní. ⁤

Jedna z hlavních ekonomických výhod investice do solární elektrárny je její schopnost ‌výrazně⁢ snížit náklady ‌na ⁣elektřinu. Po instalaci solárních panelů se stáváte energeticky nezávislým, což znamená, že můžete výrazně snížit nebo dokonce eliminovat účty za elektřinu. Tím, že⁢ využíváte sluneční energii,‍ se významně snižuje⁤ spotřeba tradičních zdrojů energie ‌a s ​ní i‌ náklady‌ spojené s nimi.

Další ekonomickou výhodou je⁢ atraktivní systém podpory a dotací pro ⁣solární elektrárny. V některých zemích ⁣se státní orgány snaží podpořit výstavbu obnovitelných zdrojů energie, včetně ​solárních elektráren. To znamená, ‍že můžete​ získat různé finanční pobídky, daňové úlevy či dotace na ⁤financování vašeho projektu.​ Díky těmto podporám se náklady ​na investici snižují a návratnost investice se ‌tak urychluje.

V neposlední‍ řadě, investice do​ solární elektrárny‍ vede také k hodnotě vašeho nemovitého majetku. Nemovitosti s vlastní‌ solární elektrárnou jsou často atraktivnější ⁢na‌ trhu a mají vyšší ⁤prodejní‌ hodnotu. To je ⁢způsobeno nejen sníženými náklady na elektřinu, ale také rostoucí poptávkou ​po zdrojích čisté energie. Investice ⁣do ⁢solární​ elektrárny tak může být významným krokem⁢ k​ finanční stabilitě a dlouhodobé⁢ hodnotě‍ vaší investice.

Využití solární energie ‌se⁣ stává ‌stále žádanějším a investice do solární elektrárny nabízí‍ mnoho ekonomických ⁤výhod a ‌vynikající návratnost investice. Snížení nákladů ⁣na ⁢elektřinu, ⁢podpora ze státních programů a růst hodnoty‌ majetku jsou jen ⁤některými ⁤přesvědčivými důvody, ⁤proč se tato ⁤investice vyplatí a ⁣dlouhodobě se vyplácí.
4. Jaké faktory ovlivňují cenu⁣ solárních elektráren:⁢ Aktuální tržní ⁢analýza

4. Jaké faktory‌ ovlivňují cenu ‍solárních elektráren:‌ Aktuální ⁢tržní analýza

Solární elektrárny se ⁣stávají stále populárnější‍ volbou pro výrobu čisté energie. Jejich‌ cena je jedním z nejdůležitějších‍ faktorů, které ovlivňují rozhodnutí investovat do ⁤těchto zařízení. Aktuální tržní ‍analýza ‍poskytuje důležité informace o faktorech, které⁣ mají dopad na cenu⁤ solárních elektráren.

Jedním z faktorů, který ovlivňuje cenu, je množství slunečního záření v dané oblasti. Čím více‌ slunečního záření⁢ je‌ k⁤ dispozici, tím více energie‌ může solární elektrárna vyprodukovat a tím pádem je její cena obvykle vyšší. Dalším​ důležitým ​faktorem je technologie⁣ použitá při výrobě solárních​ panelů. Moderní⁢ a efektivní⁢ technologie mohou‌ snížit náklady na výrobu a tím i cenu solární elektrárny.

Dále je ⁤třeba brát v‌ úvahu i faktory jako je‍ stavební právo, dostupnost půdy pro instalaci solárních ⁤panelů a administrativní ⁤náklady spojené se získáním povolení a regulacemi. ‌Tyto faktory mohou silně ovlivnit celkovou cenu solární⁤ elektrárny. Je důležité být dobře informovaný o aktuální tržní‌ analýze, ⁤abyste⁤ mohli udělat‍ informované rozhodnutí ohledně investice do solární ⁤elektrárny.
5. ⁣Nejnovější ⁤technologické inovace⁤ ve fotovoltaických panelech: ⁤Jak se⁢ projevují na ⁤ceně solárních elektráren

5. Nejnovější technologické inovace ve fotovoltaických panelech: Jak se projevují na ceně solárních⁢ elektráren

Nejnovější technologické inovace ve fotovoltaických panelech mají významný‍ dopad na ⁣cenu solárních elektráren. V posledních ⁤letech došlo k významnému ‍pokroku ve ⁣výkonu a efektivitě‌ solárních panelů, ⁢což umožňuje ‍větší výrobu elektřiny za nižší​ náklady. Tyto inovace se přímo promítají do tržní hodnoty ‍solárních elektráren a mají pozitivní dopady‍ na energetickou nezávislost ​a ekonomickou udržitelnost.

Jednou z ⁤hlavních inovací ve fotovoltaických panelech je využití tenčích a pružnějších materiálů, které umožňují jednodušší instalaci a snižují náklady na ‌výrobu.‌ Díky tomu lze⁣ solární elektrárny stavět na různých⁣ typech​ ploch,‍ včetně střech budov, parkovišť nebo i na vodní hladině. Tato flexibilita zvyšuje dostupnost solární energie a‌ snižuje náklady na výrobu elektřiny.

Další významnou ⁤inovací ⁢je zavedení inteligentních ⁢řídicích systémů‍ do‍ solárních elektráren.‌ Tyto systémy umožňují optimalizaci výroby elektřiny na základě aktuálních ‌klimatických podmínek⁣ a spotřeby. ‍Například​ při slunečném dnu​ mohou ⁣generovat vyšší výkon, zatímco v oblačných dnech se⁢ automaticky přizpůsobí a sníží ⁣výrobu. Tímto způsobem lze maximalizovat využití‌ sluneční energie a minimalizovat ztráty.

V současné ⁤době jsou stále vyvíjeny nové‌ technologické inovace, které přinášejí další zlepšení v oblasti fotovoltaiky. Tyto inovace⁣ se ‌dál ‍promítnou do solárních elektráren a budou​ mít pozitivní dopad ​na‍ cenu ⁣elektřiny ‍získané ze sluneční energie. Díky pokroku v technologii ⁢se solární elektrárny stávají stále populárnější alternativou k ⁤tradičním ​zdrojům energie a umožňují snížení emisí skleníkových⁢ plynů‌ a ochranu‍ životního‍ prostředí.

6. Finanční dopady státní podpory pro solární energii: Aktuální situace⁢ v‌ České republice

V České republice se solární energie stává​ stále ‌populárnější formou obnovitelného zdroje ‍elektrické energie. ⁢Její ekologické výhody a potenciál‌ pro snížení emisí uhlíku dělají z solárních elektráren atraktivní investici ‌pro mnoho domácností a firem. Aktuální ‍situace v České republice ⁢naznačuje, že⁤ tržní ‍hodnota​ solárních elektráren roste.

Finanční⁣ dopady státní podpory‌ pro solární energii jsou v současnosti důležitým aspektem pro‍ zájemce o⁢ přechod na obnovitelné zdroje energie.‌ Zprávy naznačují, ‌že‍ solární ⁤elektrárny přináší značné úspory na dlouhodobém horizontu. Díky poklesu nákladů na solární ​panelové systémy je jejich⁤ instalace v​ posledních ⁣letech dostupnější,⁣ což přispívá k⁣ růstu jejich tržní hodnoty.

Solární elektrárny v České⁣ republice se ⁢také těší výhodám daňových ‍úlev a dotací, které ‍pomáhají snížit počáteční investiční náklady. ⁢Státní ‍podpora a regulace v energetickém ⁤sektoru ⁣napomáhají stabilizovat ⁢trh a přinášejí jistotu ​pro investory. Tato situace v České ⁣republice vytváří ideální prostředí pro růst a rozvoj solární energetiky.
7. ‌Doporučení ⁣pro výběr a hodnocení⁤ solárních elektráren: Co​ zvážit při nákupu

7. Doporučení pro výběr‌ a hodnocení​ solárních elektráren: Co zvážit ⁤při nákupu

Pokud ‍zvažujete ⁣nákup solární ‍elektrárny, je důležité zvážit několik klíčových faktorů, které‌ vám pomohou v tomto rozhodnutí. Zde je několik doporučení, které vám pomohou směřovat ⁤vaše rozhodnutí k nejlepší volbě.

1. Výkon solárního panelu: ‌Při výběru solární elektrárny je ‌důležité zvážit výkon solárního panelu. Vyšší⁤ výkon panelu ⁤vám⁤ zajistí větší produkci energie, což může být pro vás výhodné, pokud plánujete pokrýt ⁤větší část ‍své⁢ spotřeby‌ elektřiny solární energií.

2.‍ Kvalita solárních panelů: Je důležité provést výzkum a vybrat si spolehlivého výrobce solárních ⁢panelů. Kvalitní panely mají delší ​životnost ‍a lépe odolávají ​vnějším vlivům. ⁣Při ​výběru​ solární ‍elektrárny se zaměřte na vysoce účinné solární panely s ​certifikací.

3. Cenová hladina: Cena ⁤solárních elektráren se​ může lišit. Je důležité nejen zvážit pořizovací cenu, ale také zhodnotit návratnost investice.⁢ Zkuste ⁢porovnat různé ⁢nabídky a srovnat jak cenu, tak i ⁣předpokládané úspory na⁢ elektřině.

4. Instalace ⁣a údržba: Při‍ nákupu solární elektrárny‌ mějte na paměti, že instalace a údržba jsou důležitou součástí tohoto procesu. ‍Při výběru dodavatele​ se​ informujte o jejich zkušenostech a pověsti. Zajistit ⁤si ⁢také informace o⁣ zajištění servisu a dlouhodobé péče o solární ‍elektrárnu.

5. Záruka a pojištění: ⁢Solární elektrárna⁢ je dlouhodobá investice, proto je ​dobré se poohlédnout po výrobci nebo dodavateli, který nabízí ⁢záruku na své produkty. Rovněž⁢ je vhodné se informovat o možnosti uzavření pojištění, které vás ochrání proti nepředvídatelným situacím.

Pamatujte, že rozhodnutí‌ ohledně nákupu solární elektrárny je individuální a závisí na ⁣mnoha faktorech. Doporučujeme podrobně zvážit ⁢všechny možnosti a konzultovat své potřeby‍ s⁤ odborníky v​ tomto odvětví.
8. Rady pro‌ optimalizaci nákladů a zvýšení hodnoty‍ vaší solární elektrárny

8. Rady pro optimalizaci nákladů a ⁣zvýšení hodnoty vaší solární elektrárny

Stále⁤ větší důraz se vkládá ‍na optimalizaci nákladů a zvýšení ⁢hodnoty solárních‍ elektráren. Pokud⁢ vlastníte ⁢tuto⁣ formu obnovitelné energie, je důležité⁤ mít povědomí o její aktuální ‍tržní hodnotě.

Začněme s optimalizací nákladů. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit náklady na provoz solární elektrárny, je ‌pravidelná údržba a kontrola zařízení. Proveďte pravidelné⁢ prohlídky, ⁣abyste zajistili, že všechny panely jsou v dobrém stavu ​a⁤ nejsou‌ poškozené. Cílem je ⁤minimalizovat ztráty výkonu a ​prodloužit životnost vaší elektrárny. Čistění panelů od nečistot také přispívá ke zvýšení jejich účinnosti.

Dalším faktorem, který ovlivňuje hodnotu solární elektrárny, je technologický pokrok. Díky ‍neustále se vyvíjejícím technologiím ‍se snižuje cena solárních ⁤panelů a zvyšuje se⁤ jejich účinnost. Je vhodné pravidelně‍ sledovat trh a nové inovace, protože výměna zastaralých panelů ​za modernější může výrazně zlepšit výkon vaší elektrárny.

Kromě toho je také možné⁤ maximalizovat výkupní ceny za⁤ vyrobenou elektřinu.⁢ Některé ⁢státy a regiony ⁤nabízejí různé bonusy a podpory pro vlastníky solárních elektráren. Pravidelně se informujte o ⁢aktuálních legislativních změnách a dotacích, které by mohly zvýšit hodnotu⁣ a návratnost vaší investice‌ do solární energie.

S optimálními náklady a vědomím o aktuální tržní hodnotě můžete získat maximální ‌výhody z vaší solární elektrárny. Sledujte technologický​ vývoj, provádějte pravidelnou údržbu a nezbavujte se ‍příležitostí, které nabízejí ‍vlády a regionální ⁢autority​ pro podporu obnovitelných⁢ zdrojů energie. Vaše solární elektrárna může přinést dlouhodobé úspory⁣ a přispět k ochraně životního prostředí.

9.⁢ Solární elektrárna cena versus kvalita: Jak dosáhnout ​optimálního poměru

Solární elektrárna je bezpochyby investicí do budoucnosti. S rostoucí cenou ​energií a⁤ snahou o​ ochranu životního prostředí se ⁢stává solární⁢ energie stále atraktivnější​ volbou ⁤pro ‍mnoho domácností a podniků. Při ‌nákupu solární elektrárny je však důležité sledovat ​nejen cenu, ‍ale také kvalitu zařízení. Jak⁣ dosáhnout ‌optimálního poměru mezi cenou a kvalitou?

1. Vyhodnocení nabídek: Při porovnávání⁣ cen různých solárních ⁣elektráren ‍je důležité zohlednit i ‌jejich​ vlastnosti a⁢ parametry. Nechte si předložit nabídky od různých poskytovatelů a​ pečlivě​ je porovnejte. ​Zaměřte⁤ se ⁤na ​velikost ⁢a výkon solárních panelů, typ baterií a ⁤regulátory nabíjení.‍ Nejlevnější nabídka nemusí vždy znamenat‍ nejlepší kvalitu.

2. Reference a zkušenosti: Před nákupem ​solární ​elektrárny neváhejte vyhledat reference od již ‌existujících zákazníků daného poskytovatele. Zjistěte, jak dlouho již poskytovatel na trhu​ působí a jakým způsobem se stará o zákazníky po instalaci. Spolehlivost a servis jsou rozhodujícími ⁤faktory při výběru solární elektrárny.

3. Certifikace a záruka: Při výběru solární elektrárny je dobré se‌ ujistit, že ⁢vybraný ⁣výrobce a poskytovatel ​má všechny potřebné certifikace a licence pro provozování solárních⁣ panelů.⁣ Také se informujte o ​délce záruky ⁢na zařízení​ a jejím rozsahu. Špičkoví výrobci obvykle poskytují delší záruky,‌ což je jasným signálem jejich⁤ kvality⁤ a odhodlanosti.

Pamětajte, že při výběru solární elektrárny je důležité najít správnou rovnováhu⁤ mezi cenou a ⁤kvalitou. ​Investice do vyšší ‍kvality může znamenat nižší provozní náklady ⁤a vyšší výkon⁤ na dlouhou dobu. Samozřejmě ⁤se také ujistěte, že solární elektrárna vyhovuje vašim individuálním potřebám‍ a požadavkům.

10. Tržní výhled pro budoucnost solární energetiky v České republice

Česká ⁤republika ​se‌ stále více obrací k obnovitelným zdrojům energie,⁣ což by ‍pro solární energetiku mohlo přinést slibnou budoucnost. ⁤Tržní výhled‍ pro⁤ solární energetiku⁤ v České republice je pozitivní⁣ a ⁢očekává ‌se jeho další růst. Následující jsou ‍klíčové faktory a trendy,‌ které přispívají k této perspektivě:

  • Podpora ze strany vlády: Česká republika vytvořila příznivé⁤ podmínky⁢ pro⁣ rozvoj solární energetiky. Státní‌ dotace, daňové úlevy a zelené certifikáty ⁣podporují investice do solárních ⁢elektráren. Vláda ‌také implementuje legislativní opatření, která usnadňují ⁣výstavbu solárních elektráren a snižují administrativní bariéry.
  • Snížení nákladů ​na technologii: S postupem času se technologie solárních panelů stávají stále ⁢efektivnějšími a levnějšími. Inovace‌ v výrobním procesu⁤ a výzkum posouvají hranice solárních systémů, což‍ ovlivňuje ⁣celkové náklady. Pokles cen solárních panelů umožňuje vyšší návratnost⁢ investic ​a atraktivitu solární‍ energie ⁣v porovnání s jinými zdroji energie.
  • Rostoucí poptávka: ⁢Rostoucí povědomí o výhodách solární energie ‍vede k zvýšené⁣ poptávce po solárních elektrárnách. Vedle domácností a podniků začínají‍ také města a obce investovat do solární energetiky. Tento trend by mohl ​vést k dalšímu nárůstu instalovaného výkonu solárních ‌elektráren v⁢ České republice.

Solární energie má potenciál hrát významnou roli v energetickém mixu České republiky.⁣ Díky podpoře ze ⁤strany vlády,⁢ technologickému pokroku a rostoucí poptávce se očekává další růst ⁢solární energetiky‌ v zemi. ​Investice ⁣do solárních⁢ elektráren nabízejí ⁢nejen přínos⁤ pro životní prostředí, ale​ také dlouhodobé ⁤finanční‍ výhody pro investory.

Děkujeme,⁢ že jste si přečetli náš článek ​o aktuální tržní ⁢hodnotě solárních elektráren. Doufáme, že vás‌ informace, ‍které jsme zde poskytli, ⁤osvětlily ⁣současný ⁢stav na trhu a pomohly ‍vám lépe porozumět cenovým ⁤trendům v⁣ oblasti solární energie.

Solární​ elektrárny se ⁣stávají stále atraktivnější ​volbou pro⁤ mnoho domácností a společností, a to ze dvou důvodů. Zaprvé,⁣ solární‍ energie je nejen ⁢šetrná k‌ životnímu prostředí,‍ ale také⁢ zajišťuje nezávislost na tradičních, často nestabilních dodavatelích‌ energie. Zadruhé, díky poklesu nákladů ⁢na solární technologie se stávají solární elektrárny‌ cenově dostupnějšími.

Cena solární elektrárny závisí na různých‍ faktorech, jako ‌je​ velikost, výkon, ⁢kvalita⁣ solárních panelů ⁢a dalších⁤ součástí, ⁢které se používají. Rovněž⁤ je⁤ třeba brát v úvahu i ​náklady na‍ instalaci a údržbu.

Při zvažování solární ‍elektrárny je důležité konzultovat s odborníky, kteří vám pomohou ‌zhodnotit vaše potřeby⁢ a navrhnout‍ optimální⁣ řešení,‌ které bude odpovídat vašemu rozpočtu.

Pokud máte ⁢zájem o ​další informace o cenách solárních elektráren, ⁤doporučujeme se obrátit na naši společnost.‍ S našimi ⁢odbornými znalostmi a⁢ dlouholetou‍ zkušeností⁤ v oblasti​ obnovitelné energie jsme ‌připraveni odpovědět na vaše otázky a pomoci⁣ vám ⁤při rozhodování.

Věříme, že​ budoucnost patří obnovitelné ⁢energii a že solární ⁢elektrárny mají potenciál být ⁢klíčovým⁢ prvkem energetického systému. Doufáme, že vás naše ‌informace⁣ motivují k hledání ‌trvalých a udržitelných řešení pro vaši energetickou potřebu.

Děkujeme ještě jednou za váš zájem o solární elektrárny ⁢a těšíme se, že vás budeme moci podpořit při vašich ​budoucích rozhodnutích ‍týkajících ‌se obnovitelné ⁣energie.⁢

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *